ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

男子汉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -男子汉-, *男子汉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男子汉[nán zǐ hàn, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄏㄢˋ, / ] man (i.e. manly, masculine), #24,247 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was a real man.[CN] 是个真正的男子汉 The Big Night (1951)
You stood up like a grown man and told him: "Do you want me to punch you on your nose?".[CN] 你像个男子汉一样站起来, 然后对他说... ... "你想我打扁你的鼻子吗?" Europe '51 (1952)
(Irene) We really need to talk:... ..It's completely unproper for a guy like you, who owns everything... ..to be always nervous and unhappy, like a crybaby.[CN] 我们真的需要谈谈... ... 想你这样一个什么都有的男子汉 真的不应该 Europe '51 (1952)
You can help me get this star up.[CN] 你是个小男子汉了 来帮我把星星挂上 It's a Wonderful Life (1946)
In your manhood, Marcus Vinicius. What hidden scorn you must have for yourself.[CN] 堂堂男子汉,却暗自轻贱自己 Quo Vadis (1951)
He's a man...a real man![CN] 他是个男人... 一个真正的男子汉! The Big Night (1951)
My man ![CN] 我的男子汉 Europe '51 (1952)
But you are a man now, you need a man like you.[CN] 但是你是个男子汉了, 你需要跟一个男人在一起 Europe '51 (1952)
You'll need it. She's going to make a man of you.[CN] 你需要的,她会让你成为男子汉 Brighton Rock (1948)
- Can't a man rest?[CN] -男子汉不能休息吗 From Here to Eternity (1953)
Remember, thou art only a man.[CN] 不只是男人,更是男子汉 只有英雄才能争锋 Quo Vadis (1951)
What'd you see, fella?[CN] 你看见什么 男子汉? Pitfall (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top