ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

电流

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -电流-, *电流*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] electric current, #9,515 [Add to Longdo]
交变电流[jiāo biàn diàn liú, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] alternating current (elec.); also written 交流, #281,238 [Add to Longdo]
单向电流[dān xiàng diàn liú, ㄉㄢ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] direct current (elec.); also written 直流 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the rectifier diode... transforms the alternating current into a continuous one...[CN] 将交替的电流转换成连续的... Padre Padrone (1977)
You recall the electrostatic generator the galvanic probe, and finally, frogs' legs.[CN] 你们都记得这个静电发生器... 电流探针,最后是蛙腿. Happy Birthday to Me (1981)
Well, it's a symptom... of a type of disturbance in the chemical-electrical activity of the brain.[CN] 她的症状是 典型的脑部化学电流活动异常 The Exorcist (1973)
-and the power's cut off.[CN] -就会把电流给截断 Moonraker (1979)
After the impulses are shut off, the creature immediately calms down.[CN] 电流被关上后, 它又马上平静下来 The Illumination (1973)
-The net touches the water it makes contact and they jump into the net.[CN] -网子触水... 接通电流 它们就跳进网子里 Oedipus orca (1977)
There was a systems failure.[CN] 忽然电流激增造成系统瘫痪 The Towering Inferno (1974)
Don't worry about that chair with the hole. It's merely waiting to be reupholstered.[CN] 别担心那张椅子 电流不会太强的 我们不会电死你的 Casino Royale (1967)
The galvanic response of the nervous system.[CN] 神经系统的 电流反应测试. Happy Birthday to Me (1981)
There are black holes in space, antimatter, curved space... things that are as strange to us as electricity would have been to people in the Middle Ages or this ship in World War II.[CN] 宇宙中有黑洞 反物质 扭曲的空间... 这些我们所陌生的东西... 正如同电流对中古时期 人们同样陌生一样 The Final Countdown (1980)
The next step is the flick of a switch which sends a current of 2,000 volts through the victim's body.[CN] 下一步是打开电源 送出2千伏电流穿过他的身体 Faces of Death (1978)
This fence surrounding the depository, as Mr Strap reminded us, is electrified.[CN] 这道金库周围的围墙 正如史先生提醒有电流 Goldfinger (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top