ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

理解不能

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理解不能-, *理解不能*
Japanese-English: EDICT Dictionary
理解不能[りかいふのう, rikaifunou] (adj-na) impossible to understand; impossible to decypher [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Women - why do they want to go to toilet in groups? I don't get it at all.女ってどうして連れションしたがるの?物凄く理解不能

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Technology that at first glance might appear difficult to comprehend?[JA] 技術的なもので パッと見 理解不能なものは? Second Wave (2013)
I am dismissive of the virtuous, unaware of the beautiful and uncomprehending in the face of the happy.[CN] 我对美德不屑一顾 对美好视而不见 对幸福理解不能 The Sign of Three (2014)
Remarkable material that we'll never fully understand.[JA] "我々が理解不能の最高の物質である" Super 8 (2011)
You know, this relationship, whatever you want to call it, between the two of you and Nick doesn't make sense to me.[JA] 絶望的な状況で求めて来た 判るはずですが ニックとあなた達との関係は 私には理解不能です The Kiss (2012)
We talked about this, I don't appreciate it.[JA] 理解不能だね Don Jon (2013)
I don't know you![JA] 理解不能だ! The Man from Earth (2007)
I just don't understand you, Mr. Dolan. Ben, I understand.[JA] あなたは理解不能よ ベンのことはわかるけど Rough Night in Jericho (1967)
How will we ever know what goes on in that funny old head?[JA] あの頭の中は 理解不能 A Scandal in Belgravia (2012)
Seriously, I cannot understand a single word you're saying.[JA] 「いいですか、私には、あなたの言っている 言葉が全く理解不能です」 Charlie and the Chocolate Factory (2005)
No, look, please, I don't know what's going on with me right now. Look, it's fine.[JA] 今は自分でも 自分が理解不能なのよ Bridesmaids (2011)
I can always rely on John to send me the relevant data, as he never understands a word of it.[JA] 関係資料を送らせる 彼には理解不能だが The Hounds of Baskerville (2012)
I don't understand that.[JA] 理解不能 A Good Day to Die Hard (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top