ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

理解しがたい

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -理解しがたい-, *理解しがたい*
Japanese-English: EDICT Dictionary
理解しがたい[りかいしがたい, rikaishigatai] (exp) hard to understand; Byzantine fashion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The music is difficult for grownups to understand.その音楽は、年輩の人たちには理解しがたい
I found it difficult to make out what she was saying.私は、彼女の言っていることは理解しがたいといった。
She encountered the problem which seemed impossible to understand.彼女は理解しがたいように思える問題に直面した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you provide just reason for carrying out such a reckless act?[JA] 理解しがたい行為だ 弁明があるなら聞こう Umizaru (2004)
- It's very complicated.[JA] - 容易には理解しがたいものだよ. Source Code (2011)
I know this is gonna be hard to understand, but he's here to help us.[JA] 理解しがたいと思うが 俺たちを助けるため ここにいる The Little Prince (2009)
Look, I know you might not understand it 'cause you don't got a baby girl of your own, but... it might be something that might make my Megan talk again.[JA] 幼い娘はいないキミには 理解しがたいこと かもしれないが とにかく... Live Bait (2013)
You son of a bitch. I am finding this whole thing hard to fathom, Doctor.[JA] 理解しがたいことだと思っています、博士 Six Degrees of Separation (2004)
We were very angry with him;[JA] 私たちにとって それは とても理解しがたいことだった While You Were Sleeping (2012)
I know how this sounds. Believe me, it's...[JA] 理解しがたいと思うが 信じてくれ Jughead (2009)
Sir, I don't... I don't understand.[JA] 理解しがたい ことですが... The Heat (2013)
Good. It's difficult to fathom.[JA] そうか、とても理解しがたい Colonial Day (2005)
Stay calm. Goodbye, Father.[JA] 理解しがたいけれども 理由があるはずだ Mother of Tears (2007)
It's hard for a civvy to understand this, but I just... just wanted a piece of me old self back.[JA] 普通の人たちには 理解しがたいと思う 自分を取り戻したい Route Irish (2010)
I know this is gonna be hard to understand, but Ben Linus appointed me as your leader.[JA] 理解しがたいとは思うが ベンが君らのリーダーに 私を任命した Because You Left (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top