ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

班级

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -班级-, *班级*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班级[bān jí, ㄅㄢ ㄐㄧˊ, / ] classes or grades in school, #10,478 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes, I want it first class and in three days.[CN] 是的,我想要它第一个班级和在三天中。 How I Won the War (1967)
His class is raising money for the summer camp.[CN] 他的班级夏令营费涨价了 Pitfall (1948)
Mr teacher, don't work on the boat with another class...[CN] 老师 请别和其他班级 在船上操作 The Bridge (1959)
Unfortunately today I am running late, and according to the principles of my often mentioned book: "The rights of a teacher... taking into consideration the institution of higher learning..."[CN] 阿克曼,写到班级记录簿里去 "小胡子"教授因为迟到没有请假 课后留校一小时 The Punch Bowl (1944)
They are a working class.[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}这是你的班级,他们都属于工人阶级 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
I don't understand, is this a claim for the leaders of the class?[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}我不明白,难道这是该对班级老师提出的要求吗? Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
The boys from my class are in your division.[CN] 我们班级的男孩 在你们队里 The Bridge (1959)
This class has decided for peace, and it is going quite well that way.[CN] 整个班级选择了和平 目前一切都运转良好 The Punch Bowl (1944)
That's a lie. That will be enough![CN] 阿克曼,你在班级记录簿上记下 The Punch Bowl (1944)
And every class needs a leader. You could be that leader, Miller.[CN] 而每一个班级都需要一个自己的头头 你能够成为他们的头头,米勒 Blackboard Jungle (1955)
What a woman. Claims, class...[CN] {\fn华文仿宋\fs16\1cHD1D1D1}什么女人,要求,班级 Vesna na Zarechnoy ulitse (1956)
I want it first class, and I want it in September.[CN] 我想要它第一个班级, 而且我在九月想要它。 How I Won the War (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top