ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

班加罗尔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -班加罗尔-, *班加罗尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
班加罗尔[Bān jiā luó ěr, ㄅㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄦˇ, / ] Bangalore, #65,562 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can recommend a good rehab facility in Bangalore.[CN] 我知道班加罗尔有个很好的戒毒中心... Seven Sins Forgiven (2011)
- Yes. That is why I suggest Bangalore.[CN] 我知道 所以我建议班加罗尔 The Next Week (2013)
bangalore![CN] 班加罗尔 Go Goa Gone (2013)
Are they planning to outsource my job to Bangalore?[CN] 打算把我的工作外包到班加罗尔? The Jiminy Conjecture (2009)
Okay. The secretary of state is flying back from bangalore.[CN] 好, 国务卿正从 班加罗尔(印度)飞回来 No Nukes Is Good Nukes (2006)
A math Professor at Cambridge, a computer scientist in bangalore.[CN] 剑桥的一名数学教授 已故 班加罗尔[印度城市]的一位计算机专家 Betrayals (2011)
His father was sending him to bangalore.[CN] 他爸正企图帮他逃往班加罗尔 Shaitan (2011)
- No, I'm from bangalore.[CN] - 不,我来自班加罗尔 Go Goa Gone (2013)
I need a statement, and I don't think "secretary of state's in bangalore" is gonna fly anymore.[CN] 我要份声明 我不认为"国务卿在班加罗尔" 还能应付过去 No Nukes Is Good Nukes (2006)
I think Bangalore, it'll work.[CN] 我觉得班加罗尔的方案可行 The Next Week (2013)
If you ever say another single word to my wife, your friend and his kids are going back to whatever shithole in Bangalore they came from.[CN] 如果你说的另一个 一个字我的妻子, 你的朋友和他的孩子们 要回什么shithole 在班加罗尔,他们是从哪里来的。 The Right Kind of Wrong (2013)
Bangalore![CN] 班加罗尔! Bangalore! Penguins of Madagascar (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top