ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

猫咪

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猫咪-, *猫咪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
猫咪[māo mī, ㄇㄠ ㄇㄧ, / ] kitty [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at this kitty![CN] 快看这小猫咪 Paris à tout prix (2013)
Oh, what a lovely pussycat you are.[CN] - 你是一个可爱的小猫咪 Breaking at the Edge (2013)
"I am not a little kitty, and my name is Jill".[CN] 我不是小猫咪 我的名字是吉儿 The Damned (2013)
We got your little sweetheart here![CN] 这里是 你的小猫咪,你听见了吗? Abner, the Invisible Dog (2013)
Charley's is Amy Peterson's pussy.[CN] 查理是艾米·彼得森的猫咪 Fright Night 2 (2013)
I'm here, Little Puss.[CN] 我在这啊,你的小猫咪 Killing Lincoln (2013)
But I'm just glad that I could make this reuniting.[CN] 我很庆幸帮你找回猫咪 The Heat (2013)
My little puss-puss...[CN] 嗨,小猫咪 The Damned (2013)
- I love you, Gatita.[CN] - 我爱你,小猫咪 The Damned (2013)
I thought he had a chance that's all, unlike this little pussy.[CN] 我想他有机会,这是 所有与这个小猫咪 Beneath (2013)
Kitties![CN] -小猫咪 Ain't Them Bodies Saints (2013)
Gatita.[CN] 小猫咪 什么? The Damned (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top