ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

独行侠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -独行侠-, *独行侠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独行侠[dú xíng xiá, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄚˊ, / ] loner; single person; bachelor [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rare female lone wolf, my formal name is Kyoko Kasai.[CN] 我只是一个女独行侠 我名字叫深田子 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
You aren't the lone wolf you think you are.[CN] 你不是真正的独行侠 To Catch a Thief (1955)
So get the police, the Lone Ranger, Dirty Harry, Mean Joe Green the Green Berets, the Green Hornet.[CN] 请尽速通知警方,独行侠 神探哈利,铁血骑警... ...蝙蝠侠,青蜂侠 Short Circuit 2 (1988)
Looks to me as if you're trying to acquire a reputation as a lone wolf, Prewitt.[CN] 你打算取得 独行侠的声誉吗 From Here to Eternity (1953)
You could have told me that you were the loner.[CN] 你应该告诉我 你就是那个独行侠 The Devil Strikes at Night (1957)
Most frat guys won't date dormies.[CN] 大多数兄弟会的人都不愿意跟独行侠约会.. Breaking Away (1979)
Bit of a loner, like me.[CN] 像我一样是个独行侠 Chariots of Fire (1981)
A deserter, thief, loner, and more than a friend![CN] 一个逃兵、小偷、独行侠 是我的好哥们 Django (1966)
I needed the help of a woman. I guess I'm not the lone wolf I thought I was, Francie.[CN] 我也不是真正的独行侠,弗朗茜 To Catch a Thief (1955)
Peerless Pal is 20;[CN] 20号独行侠 The Sting (1973)
What's that? He's alone?[CN] 一你是说他独行侠 Face to Face (1967)
Wow, you're just like The Lone Ranger! Yeah, yeah.[CN] 哇 你像独行侠一样 American Graffiti (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top