ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

独奏

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -独奏-, *独奏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
独奏[dú zòu, ㄉㄨˊ ㄗㄡˋ, / ] solo, #30,239 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
独奏[どくそう, dokusou] (n,vs,adj-no) (instrumental) solo; recital; (P) [Add to Longdo]
独奏[どくそうかい, dokusoukai] (n) solo recital [Add to Longdo]
独奏楽器[どくそうがっき, dokusougakki] (n) solo instrument [Add to Longdo]
独奏[どくそうきょく, dokusoukyoku] (n) solo (musical work) [Add to Longdo]
独奏[どくそうしゃ, dokusousha] (n) soloist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I plan to play a flute solo.フルート独奏をやるつもりです。
The concert began with a piano solo.演奏会はピアノ独奏から始まった。
I am listening to his recital.私はいま彼の独奏をきいている。
She played the piano accompaniment for a violin solo.彼女はピアノでバイオリン独奏の伴奏をした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Leonardo drank too much and played all the Bach solo suites.[CN] 莱昂纳多喝醉了 弹了所有巴赫的独奏组曲 Autumn Sonata (1978)
He plays his solo and leaves.[CN] 演了独奏就离开 X-Rated Girl (1971)
I'm like... did you know that he did all of his solos with six fingers because he was born with two index fingers on his right hand?[JA] 似てるね... 独奏を6本の指でやったのは 知ってる? というのは右手の人さし指が 生まれつき2本だったからだ Over My Dead Body (2012)
They usually bring in a soloist from Rome.[CN] 通常是罗马来的独奏家担任的 X-Rated Girl (1971)
Oh, play a jig, Mary. No one wants your concertos here.[JA] ダンス曲を弾いて 独奏会じゃないのよ Pride and Prejudice (1995)
Oh, play a jig, Mary. No one wants your concertos here.[JA] ダンス曲を弾いて 独奏会じゃないのよ Episode #1.1 (1995)
There's an invitation from the Liverpool Symphony to appear as soloist in the Mendelssohn concerto.[CN] 这有封利物浦交响乐团的请柬 请我表演独奏《门德尔松协奏曲》 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
In a concert, I am finally the first solo cello.[CN] 在音乐会 我终于当上第一独奏大提琴 X-Rated Girl (1971)
has a very important and famous solo.[CN] 有非常著名和重要的独奏 X-Rated Girl (1971)
I was the soloist for the evening, that's all.[CN] 我是今晚的独奏家 就这样 X-Rated Girl (1971)
I used to have a large orchestra, now I only have some soloists.[CN] 我曾经有一只大型管弦乐队, 但是现在我只有几个独奏乐手了. Stone Wedding (1973)
Solo![CN] 独奏曲! The Devil's Trap (1962)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
独奏[どくそう, dokusou] -Solo [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top