ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂喜

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂喜-, *狂喜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂喜[kuáng xǐ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧˇ, ] ecstasy; rapt, #27,599 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
狂喜[きょうき, kyouki] (n,vs,adj-no) wild joy; ecstasy [Add to Longdo]
狂喜乱舞[きょうきらんぶ, kyoukiranbu] (n,vs) boisterous dance; dancing wildly [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He exulted to know that his son had succeeded.彼は息子が成功した事を知って狂喜した。
They exulted in their unexpected success.彼らは意外な成功に狂喜した。
She may well be beside herself with joy at the news.彼女がその知らせを聞いて狂喜しているのも無理はない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because you're the old man's son and because he's gonna be so damned happy you're alive.[JA] お前が"親父"の息子だからだ それにお前が生きていて あいつは狂喜するだろうからな Episode #1.2 (2003)
Ecstasy.[CN] 随之狂喜. Fando and Lis (1968)
HE BROUGHT ECSTASY IN FROM THE COAST OF PORTUGAL,[CN] 他带来的狂喜 从葡萄牙海岸, Kid Cannabis (2014)
You're gonna make them love you, you're gonna slay them![CN] 他们肯定会喜欢你的 你会让他们无比狂喜 Get on Up (2014)
Other instances of high elations are when he plays his tuba, when he writes his poetry, when he chases fire engines in a desire to help humanity.[CN] 另外几个狂喜的例子是 他吹低因大喇叭写诗的时候 追着消防车,想要救人 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- You know how I kill infactuation?[CN] - 你如何杀死一个狂喜 Playing It Cool (2014)
Well, big Jake can't remember shit right now, but little Jake is screaming, "I'm home!"[JA] オレは、まだ思い出せんが... "ムスコ"は狂喜乱舞してる ダメじゃないの Code Name: The Cleaner (2007)
And in my excitement, I take her picture because I want to remember that moment for the rest of my life.[CN] 我处于狂喜之中 And in my excitement, 我给她拍了一张照 I take her picture 因为我想在剩下的日子里永远铭记那一刻 because I want to remember that moment for the rest of my life. Memories of Murder (2015)
The strongest ecstasy I've ever done in my life.[CN] 最强的狂喜我已经在我的生活曾经做过。 The Interview (2014)
- Then I felt tremendously exhilarated.[CN] -然后... 我感到一阵狂喜 Rope (1948)
He probably couldn't believe his luck when Colville took the rap for the first two murders in 2005.[JA] コルヴィルが2005年の 最初の2件の殺人事件の罪をかぶった時 彼は自分の運の良さに狂喜して The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
No, we don't want any ecstasy.[CN] 不,我们不希望任何狂喜 Date and Switch (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
狂喜[きょうき, kyouki] sich_riesig_freuen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top