ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

特许经营

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -特许经营-, *特许经营*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特许经营[tè xǔ jīng yíng, ㄊㄜˋ ㄒㄩˇ ㄐㄧㄥ ˊ, / ] franchised operation; franchising [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Licensing.[CN] 我们大量发放特许经营 Valentino: The Last Emperor (2008)
American oil companies have been granted a 50-year concession that I consider very generous.[CN] 美国石油公司已经被授予50年的特许经营权 我觉得那非常慷慨 For Greater Glory: The True Story of Cristiada (2012)
Unless you give a special dispensation to Epstein's.[CN] 除非你给爱泼斯坦的店一个特许经营 Good (2008)
- Patrick's got a guy in Connecticut... his dad owns like a chain of hotels.[CN] 特许经营? 帕特里克在康涅狄格州有一个家伙... 他的父亲拥有 像连锁酒店。 Cougars Inc. (2011)
This way the highest bidder can build hundreds of these stations and sell franchises for hundreds more.[CN] 最高竞投者可兴建 数百个站 再出售数百个特许经营 The Man with the Golden Gun (1974)
If we keep this up, we can start franchising soon.[CN] 如果我们这样保持下去, 不久我们就可以开始特许经营 Cougars Inc. (2011)
Well, I suppose I could agree to a split, as long as... as you assign me all the rights to every painting ever produced.[CN] 我想我可以决定是否. ..所有的项目有我的特许经营权。 Big Eyes (2014)
The franchise tells me what to read.[CN] 特许经营 告诉我读什么。 Blue Like Jazz (2012)
Because quite simply, losses on the first two movies... are amortized into the cost of the franchise.[CN] 原因很简单,前两部电影的亏损... 必须计算在特许经营商的成本里 事实上,我们分文不赚 Crocodile Dundee in Los Angeles (2001)
Those are the image things, they get the name out there, and then, it's all the other accessories that really bring it all in.[CN] 能够盈利的是出售特许经营权 以及出售各种首饰配件 Valentino: The Last Emperor (2008)
What you got, Frenchie?[CN] 你得到了什么,特许经营权? Kill 'em All (2012)
You'll have your own franchise.[CN] 我会给你自己的特许经营权。 Deep Cover (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top