ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爱情喜剧

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爱情喜剧-, *爱情喜剧*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] romantic comedy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the end of a romantic comedy, that would make everything okay![CN] 要是爱情喜剧的结尾 {\3cH202020}At the end of a romantic comedy 这叫做"成为了一段佳话" {\3cH202020} that would make everything okay! News Night 2.0 (2012)
Well, no, this is supposed to be a romantic comedy.[CN] 不对 这本该是部爱情喜剧 A ia la aku (2013)
They're supposed to represent healing.[CN] 嗯,有人应该写一部爱情喜剧这个问题。  ()
- But it's not a romantic comedy.[CN] - 但它不是爱情喜剧 Love Song (2012)
You know, it's a dumb title, but it's a romantic comedy.[CN] 你也知道,片名有点蠢 不过是部爱情喜剧 The Twilight Saga: New Moon (2009)
Like in some cheesy soap opera.[CN] 哈 又不是爱情喜剧 Tekken: Blood Vengeance (2011)
Well, it's obviously some chick flick... so probably Susan.[CN] 显然 既然是某部讨好女性的爱情喜剧 那么可能是Susan Dress Big (2007)
- It's not a romantic comedy.[CN] - 它不是爱情喜剧 Love Song (2012)
(Sebastian) Romantic comedies are on the back wall.[CN] 爱情喜剧在后面的架子上 I Never... (2015)
rent a little romantic comedy sit on the couch?[CN] 去百视达租片店租几盘爱情喜剧 然后回她老妈家,窝在沙发里面? Eagle Eye (2008)
You never saw Pretty in Pink?[CN] 没看过"粉红校园"吗? (八十年代校园爱情喜剧) The Ol' Mexican Spinach (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top