ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爱情

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爱情-, *爱情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] romantic comedy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every shred of dignity... for a wretched and illicit love... that brought nothing but shame.[CN] 千真万确 我放弃了尊严... 换取这不幸且低贱的... 令我蒙羞的爱情 Senso (1954)
She doesn't want money, she wants love.[CN] 她不想要钱,她要爱情 Sabrina (1954)
Come, for the altar will grant us the joys of unspoiled love[CN] 来 这祭坛将赐予你我谦卑的爱情 Senso (1954)
In love, he can be kinda rough He don't go for sentimental stuff[CN] 在爱情上,他可能有一点粗心 他不是个感性的人 Rififi (1955)
- You are unhappily in love.[CN] -你的爱情很不顺利 Sabrina (1954)
She said she'd never have known what love was if it hadn't been for me.[CN] 她说过要是没遇见我 就永远... 也不会懂得爱情 Senso (1954)
And I will never, never again run away from life, or from love, either.[CN] 我再也不会逃避人生 或者逃避爱情 Sabrina (1954)
The last of the romantics. L'amour, toujours I'amour.[CN] 永恒的爱情 Sabrina (1954)
Take care of him and you'll both have fun.[JA] 爱情に応えてくれるわ Sky Palace (1994)
And your love life?[CN] 你的爱情生活呢 Rear Window (1954)
Very clearly. A woman happily in love, she burns the soufflé.[CN] 很明显,爱情顺利的女人 会将蛋白牛奶酥烤焦 Sabrina (1954)
A woman unhappily in love, she forgets to turn on the oven.[CN] 爱情不顺利的女人 会忘记开烤箱 Sabrina (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top