ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爱情

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爱情-, *爱情*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] romance; love (between man and woman), #866 [Add to Longdo]
爱情喜剧[ài qíng xǐ jù, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] romantic comedy [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I didn't think love was real,[CN] 本来我以为爱情是不存在的 Episode #1.4 (2004)
Unfortunately, I can finally draw a line between love and passion.[CN] 什么是爱情和热情 Episode #1.8 (2004)
Love![CN] 爱情! Brighton Rock (1948)
This complete loveliness will fade, and we shall forget what it was like.[CN] 爱情也会枯萎,你会忘记一切 Cavalcade (1933)
I was wondering something,so I wanted to ask you,[CN] 热情和爱情什么地方不一样 Episode #1.8 (2004)
You don't think I know love?[CN] 我又不是不懂得爱情 Episode #1.8 (2004)
Take care of him and you'll both have fun.[JA] 爱情に応えてくれるわ Sky Palace (1994)
Drink up and have another.[CN] 而且还有爱情 Cavalcade (1933)
♪ Love - ♪[CN] 爱情 Design for Living (1933)
She loves you[CN] (祈祷我俩爱情永不变) Episode #1.7 (2004)
How "love" ends...[CN] 爱情就这样结束了... Seduction (1929)
" Their love took no end "[CN] 这段爱情没有尽头 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top