ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

爆裂

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爆裂-, *爆裂*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爆裂[bào liè, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ, ] burst; crack, #21,596 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
爆裂[ばくれつ, bakuretsu] (n,vs) exploding [Add to Longdo]
爆裂ボディー[ばくれつボディー, bakuretsu bodei-] (n) gorgeous body [Add to Longdo]
爆裂[ばくれつだん, bakuretsudan] (n) bomb; bombshell [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He drove over a land mine and his jeep blew up.彼は地雷の上を運転して、彼のジープは爆裂した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everything made of rubber is coming apart![CN] 所有橡胶做的东西都在爆裂 The Andromeda Strain (1971)
They got Bone Crusher, Boom Boom, Sugar Ray.[JA] 普通 骨砕きとか 爆裂パンチやシュガー・レイ The Last Fight (2014)
Some of the stitches might have busted.[CN] 有些针脚可能爆裂 Tammy and the Bachelor (1957)
The night before he fell into the lake, he fell so far and so hard for the sake of the flying machine, that the crankcase oil burst from his veins and a heart heavy with shame[CN] 他坠湖前一晚 就因飞行器的事 而重重跌至谷底 机油在他血管内爆裂 The Tarnished Angels (1957)
Then I noticed, in all my pain and sickness what music it was that, like, cracked and boomed.[CN] 我注意到 在痛苦和恶心之中 音乐就像是一阵爆裂和轰炸 A Clockwork Orange (1971)
Any higher, Mr. Bond, my ears will pop.[CN] 再高一点,我的耳朵就会爆裂 Moonraker (1979)
Really. - My heart.[CN] 心脏都象快要爆裂 Emmanuelle 3 (1977)
Police say the men will be held on this misdemeanor charge pending full investigation....[CN] 并且被控告非法拥有爆裂物 警方说他们会因这个案子 而被起诉 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
-Then all hell broke loose.[CN] -然后忽然爆裂开来. Kolya (1996)
When a gas line burst in a giant high-rise, an uncontrollable fire resulted.[CN] 当摩天大厦的煤气管爆裂,大火无法控制 Faces of Death (1978)
To the trials of the blackout were added the worst winter for 45 years, a coal shortage, burst pipes and food rationing.[CN] 灯火管制的试行 又碰上了 45年来天气最坏的冬天, 煤炭供应的短缺,爆裂的水管 和食物定量配给. Distant War: September 1939-May 1940 (1973)
the dust upon the paper eye and the burst stomach like a cave.[CN] (看到他)苍白眼睛上的尘埃和象一个 山洞一样的爆裂肠胃 她会哭泣 Remember (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top