ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

熟悉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -熟悉-, *熟悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熟悉[shú xī, ㄕㄨˊ ㄒㄧ, ] to be familiar with; to know well, #2,087 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She took me on my own ground.[CN] 她对我有点熟悉 I Wake Up Screaming (1941)
I was three years in Berlin.[CN] 我熟悉路况 我在柏林已经三年了 Night Train to Munich (1940)
Why can't they give a fellow time to get used to his own family?[CN] 为什么不给我点时间熟悉我的家人? The Best Years of Our Lives (1946)
I want to settle down. Live somewhere people know me. Put some money by.[CN] 我想在一个熟悉的环境里 安定下来 Shadow of a Doubt (1943)
That voice! Shiraito felt a chill,[CN] 那熟悉的声音令白丝一惊 Taki no shiraito (1933)
I'd better get acquainted with you, as your apt to need me.[CN] 最好跟您熟悉起来,您会很需要我 Strangers in the Night (1944)
Knows the country like a fox, and the people to help you.[CN] 对这地方熟悉得像只狐狸,还有能帮你的人 For Whom the Bell Tolls (1943)
Yes, sergeant.[CN] 熟悉,中士 Sahara (1943)
- Yes, of course. The name is familiar.[CN] 是的 当然 这个名字有点熟悉 To Be or Not to Be (1942)
You're familiar with the work. And there aren't enough old hands to go around.[CN] 你很熟悉这一行 你适合教他们 'G' Men (1935)
You know this desert?[CN] 你熟悉这沙漠吧? Sahara (1943)
A man you all know...[CN] 大家都熟悉的一个人 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top