ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

然后,我在一个人的夜晚, [...] 也 纳华尔兹的轻柔陪伴下.

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -然后,我在一个人的夜晚, [...] 也 纳华尔兹的轻柔陪伴下.-, *然后,我在一个人的夜晚, [...] 也 纳华尔兹的轻柔陪伴下.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then alone at night, under a canopy of tropical stars, with the soft strains of a Viennese waltz from the salon...[CN] 然后,我在一个人的夜晚, 在赤道星光的照耀下 在舞会沙龙里传出的维也 纳华尔兹的轻柔陪伴下... Monsieur Verdoux (1947)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

然后 (rán hòu), () (zài)一个 (yī gè) (rén) (de)夜晚 (yè wǎn), (zài)赤道 (chì dào)星光 (xīng guāng) (de)照耀 (zhào yào) (xià) (zài)舞会 (wǔ huì)沙龙 (shā lóng) ()传出 (chuán chū) (de) (wéi) () ()华尔兹 (huá ěr zī) (de)轻柔 (qīng róu)陪伴 (péi bàn) (xià).

 


  

 
然后
 • (rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ) after; then (afterwards); after that; afterwards [CE-DICT]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
 • (ざい) (n) (1) country; countryside; (2) outskirts; suburbs; (pref) (3) situated in; resident in [EDICT]
 • (zài, ㄗㄞˋ) (located) at; (to be) in; to exist; in the middle of doing sth; (indicating an action in progress) [CE-DICT]
一个
 • (yī gè, ㄧ ㄍㄜˋ) a; an [CE-DICT]
 • (じん) (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [EDICT]
 • (と) (suf) person [EDICT]
 • (にん(P);たり;り) (ctr) (1) counter for people; (n) (2) (にん only) (usu. in compound words) person; (P) [EDICT]
 • (ひと) (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) [EDICT]
 • (rén, ㄖㄣˊ) man; person; people [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
夜晚
 • (yè wǎn, ㄧㄝˋ ㄨㄢˇ) night [CE-DICT]
赤道
 • (せきどう) (n,adj-no) equator; (P) [EDICT]
 • (chì dào, ㄔˋ ㄉㄠˋ) equator (of the earth or astronomical body) [CE-DICT]
星光
 • (xīng guāng, ㄒㄧㄥ ㄍㄨㄤ) starlight [CE-DICT]
照耀
 • (zhào yào, ㄓㄠˋ ㄧㄠˋ) shine; illuminate [CE-DICT]
 • (か) (suf) under (being in said condition or environment) [EDICT]
 • (げ) (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [EDICT]
 • (した) (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as 下から, 下より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 下取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 下準備) preliminary; preparatory; (P) [EDICT]
 • (しも) (n) (1) (ant [EDICT]
 • (もと) (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [EDICT]
 • (xià, ㄒㄧㄚˋ) down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down [CE-DICT]
舞会
 • (wǔ huì, ㄨˇ ㄏㄨㄟˋ) dance; ball; party [CE-DICT]
沙龙
 • (shā lóng, ㄕㄚ ㄌㄨㄥˊ) salon [CE-DICT]
 • (り) (n) (1) ri (old Japanese unit of distance, approx. 3.927km or 2.44 miles); (2) (See 郷里制,国郡里制) neighbourhood (under the ritsuryo system; orig. of 50 homes); (3) (See 条里制) unit of area (approx. 654m by 654m); (P) [EDICT]
 • (さと) (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past [EDICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) inside; internal; interior; lining; village; basic unit of city administration [CE-DICT]
 • (lǐ, ㄌㄧˇ) Chinese mile (approx. 0.5 km); neighborhood; hometown; surname Li [CE-DICT]
传出
 • (chuán chū, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ) to transmit outwards; efferent (nerve) [CE-DICT]
 • (wéi, ㄨㄟˊ) to preserve; to maintain; to hold together; dimension; abbr. for Uighur 維吾爾|维吾尔 [CE-DICT]
 • (なり) (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.) [EDICT]
 • (yě, ㄧㄝˇ) also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula [CE-DICT]
 • (nà, ㄋㄚˋ) to accept; to pay (tax etc) [CE-DICT]
华尔兹
 • (huá ěr zī, ㄏㄨㄚˊ ㄦˇ ㄗ) waltz (dance) [CE-DICT]
轻柔
 • (qīng róu, ㄑㄧㄥ ㄖㄡˊ) soft; gentle; pliable [CE-DICT]
陪伴
 • (péi bàn, ㄆㄟˊ ㄅㄢˋ) accompany [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top