ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烧香

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烧香-, *烧香*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烧香[shāo xiāng, ㄕㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to burn incense, #23,915 [Add to Longdo]
烧香拜佛[shāo xiāng bài Fó, ㄕㄠ ㄒㄧㄤ ㄅㄞˋ ㄈㄛˊ, / ] to burn incense and worship Buddha, #70,751 [Add to Longdo]
拣佛烧香[jiǎn fó shāo xiāng, ㄐㄧㄢˇ ㄈㄛˊ ㄕㄠ ㄒㄧㄤ, / ] to choose which Buddha to burn incense to (成语 saw); fig. to curry favor from the right person [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Burn some incense for her.[CN] 过来给奶奶烧香 Out of the Dark (1995)
Pak Tai Koon, Kam Fung Chi were burning incense at the Jin Shan temple, right?[CN] 还有白泰官,甘凤池 在金山寺烧香是不是? Qing gong qi shi lu (1983)
Lin, get some incense here[CN] 阿琳,快点烧香烛来 Qu mo jing cha (1990)
You went to West Lake Temple, to make offerings in memory of my father.[CN] 你到西湖的寺庙去烧香 祭奠我爸爸 The Joy Luck Club (1993)
I'd stay unmarried and be... forever at the side of your grave offering incense[CN] 我会终身不嫁 长伴在你坟前,烧香拜祭你 Qing gong qi shi lu (1983)
I'd be rude not to burn some incense[CN] 必须得烧烧香 If You Are the One (2008)
May I light up the incense?[CN] 现在可以烧香了吗 Departures (2008)
Do you think I could just burn some incense for that?[CN] 你认为这是我烧香就能解决的吗? The Fifth Commandment (2008)
Burn incense for it every second and sixteenth monthly[CN] 每逢初二十六记得要烧香给它 Qu mo jing cha (1990)
You trying to burn some incense for me, take away all my sins?[CN] 你是在为我的罪恶烧香吗? The Fifth Commandment (2008)
They really got him good. Have that piece of scum say his prayers.[CN] 都叫他老好人 唉 真是烧香打倒了佛 Chistilishche (1998)
You know, Gandhi-esque, incense and Kama Sutra.[CN] 甘地式的,烧香,还有"爱经" The Other End of the Line (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top