ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

激战

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -激战-, *激战*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激战[jī zhàn, ㄐㄧ ㄓㄢˋ, / ] fierce battle, #12,539 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Throughout the day, our troops have been fighting in the Voronezh region, and also in the Tsimlyanskaya region.[CN] 经过整整一天 我们的军队在沃洛尼泽地区激战 同样的战斗也发生在斯米扬斯卡亚地区 Ballad of a Soldier (1959)
It's a hassle living alone.[CN] 一个人生活是一场激战 Audition (1999)
Every time the army moves through, there's a skirmish. March, May and June.[CN] 只要军方经过必有激战,这是解放军的位置 Proof of Life (2000)
It's all steamed up...[CN] 看来在激战 Under the Sheets (1976)
AndIhatehard .[CN] 但是我不喜欢激战 The Band Wagon (1953)
During this operation, 3rd Army moved farther and faster... and engaged more divisions in less time... than any other army in the history of the United States.[CN] [巴斯通]之役,第三军团比美国史上任何部队 行军更远,更快,在最短时间里 激战了最多的德军机械师 Patton (1970)
There's a fierce class battle going on[CN] 正在进行激战 Interrogation (1989)
I had thought to let in some of all professions that go the primrose way to the everlasting bonfire.[CN] 这满头的白雪也该引起她们的怜悯。 这样一张面庞是受得起 激战的狂风吹打的吗? Great Performances (1971)
Read all about it.[CN] 洛衫矶外围的激战 详情都有报导 The War of the Worlds (1953)
- Those rotting swine! The battle for Novorossiisk is getting fierce.[CN] 血腥的屠夫在逼近 他们在诺沃谢克激战 Ballad of a Soldier (1959)
Consequently, you've been selected to hold the key position in the coming' festivities.[CN] 因此,你们有幸被选中 在即将到来的激战中, 去守卫那关键阵地. The Desert Rats (1953)
STORM IN THE PACIFIC[CN] 片名: 激战太平洋 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top