ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

满怀

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -满怀-, *满怀*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Girls, daughters of the city of Hamburg, stricken with grief and yet so proud, on behalf of our leader and of the country's peasantry,[CN] 姑娘们 汉堡市的孩子 你们满怀悲伤 却没有被悲伤打倒 我代表我们的领袖和农民们 The Devil Strikes at Night (1957)
Jurors, let us examine it like fellow human beings who recognize provocation, sympathise with emotion...[CN] 陪审员先生,让我们就像那些同仁那样来调查 他们认同激怒满怀同情 Night Train (1959)
Flowers. Arms full. Alright.[CN] 满怀的花 好 再来 Funny Face (1957)
For I thought of her only rarely now, and always with hate.[CN] 我虽然偶尔会想起她 但一想她总是满怀恨意 The End of the Affair (1955)
All we can do is hope.[CN] 贝蒂安 贝蒂露 贝蒂露安 我们只能满怀希望 Lady and the Tramp (1955)
That gives us a lot to look forward to, doesn't it?[CN] 这让我满怀期待,不是吗 The Palm Beach Story (1942)
Blind to a girl and a little boy who worship the ground you walk on.[CN] 对自己身边满怀崇拜的女人和孩子视而不见 The Tarnished Angels (1957)
So, gentlemen, with all my love I do commend me to you.[CN] 好朋友 我满怀热情地信赖你们 Hamlet (1948)
- And that the jury will be quite sceptical of the word of a man accused of murder when supported only by that of his wife?[CN] - 而且,对于一个被控犯有谋杀罪的人来说, 如果只有他妻子的证词支持他的辩解, 则必然会使陪审团充满怀疑,你了解吗? Witness for the Prosecution (1957)
I used to sit here and she used to sit there.[CN] 心灵崩溃,逐渐死去,满怀遗憾,自责... A Streetcar Named Desire (1951)
How he was treated by her with kindness and even affection.[CN] 这位妇女是如何充满善意、 甚至满怀深情地对待他。 Witness for the Prosecution (1957)
Night came, full of anxiety.[CN] 夜幕降临,满怀焦虑 Battleship Potemkin (1925)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top