ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

源源不断

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -源源不断-, *源源不断*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
源源不断[yuán yuán bù duàn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] a steady flow (成语 saw); an unending stream, #15,208 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get those creative juices flowing.[CN] 让那些创意源源不断 At First Sight (1999)
"'Princess Ida' will probably run for a year keeping the Savoy treasury agreeably replete all the while."[CN] "《艾达公主》可能将持续上演一年 为萨瓦剧院带来源源不断的收入" Topsy-Turvy (1999)
- All the customers kept comin' in.[CN] -顾客源源不断地进来 Pulp Fiction (1994)
The hits just keep on comin'.[CN] 好处源源不断 The Boondock Saints (1999)
a completely solid object... and twist it inside out indefinitely forever... and that's the shape of the universe.[CN] 然后把它从内到外一直源源不断的翻开... 那就是宇宙的形状 Insignificance (1985)
Rolling in the stuff, and thinks he can play.[CN] 源源不断的砸钱 以为自己会玩 The V.I.P.s (1963)
They continually speak to us... telling us the will of the Force.[CN] 是超能素源源不断的 给我们提供的原力 Star Wars: The Phantom Menace (1999)
About an hour ago, there's more following.[CN] 恩多法的部队源源不断的开来 The Wild Geese (1978)
Plenty more where that comes from.[CN] 还有很多源源不断送来 Part V (1988)
There's plenty more where this came from.[CN] 这地方的钱源源不断 The Mask of Dimitrios (1944)
Women and cash! All you want![CN] 女人要金钱源源不断 The Great White Tower (1966)
By now, the barbecue resembles the scene of a serious accident, but still more food goes on, bedded down beneath strips of fresh-cut turf.[CN] 现在,野餐会的场面简直就是一次严重事故。 但食物依然源源不断。 这些食物被铺在刚刚挖来的草皮下面。 Full Circle with Michael Palin (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top