ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海溝

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海溝-, *海溝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海沟[hǎi gōu, ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench, #75,391 [Add to Longdo]
大海沟[dà hǎi gōu, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海溝[かいこう, kaikou] (n,adj-na) ocean trench; deep; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What is the Mariana Trench?[CN] -什麼是馬裡亞那海溝 -什麼是馬裡亞那海溝 - what is the mariana trench? The Bucket List (2007)
For more than two months, it's been scouring the depths of the Sunda trench off Bali in search of the remains of sunken trading ships.[JA] 二ヶ月以上バリ沖の 海溝を捜索しています 沈没した貿易船の調査です Confirmed Dead (2008)
the massive depth and pressure there, coupled with subfreezing temperatures, would crush and entomb them,[JA] マリアナ海溝の海底7マイル 地球で一番深い場所に Transformers (2007)
ZUMA: To the bottom of the deepest trench in the ocean.[CN] 會到海洋中最深的海溝 Barbie in a Mermaid Tale (2010)
That's the Mariana Trench.[JA] マリアナ海溝だよ Blade Runners (2014)
You swept the Mariana Trench. And...?[JA] マリアナ海溝は見たと それから? Blade Runners (2014)
/is resting in peace /at the bottom of /the Laurentian Abyss,[JA] そいつはローレンシア海溝に 沈んで眠ってる Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It features a network of chaotic ridges and trenches which is visually striking.[CN] 有錯綜複雜的山脊和海溝網 令人大開眼界 Our Universe 3D (2013)
It was four days out of Manila... above the Mariana Trench, the deepest spot on Earth.[CN] 從馬尼拉出發第四天 在地球最深的馬里亞納海溝 Life of Pi (2012)
What will it be like to reach the ocean floor?[JA] ノルウェー海溝で 大丈夫ですか? Pioneer (2013)
This whirlpool will take her to the bottom of the deepest trench in the entire ocean, where she'll never be heard from again![CN] 這個漩渦將會把她帶到 整個海洋最深的海溝 她將永無回頭之日! Barbie in a Mermaid Tale (2010)
And the First Blade was not, as hoped, in the Trench.[JA] 期待されたファースト・ブレードは 海溝には無かった Blade Runners (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
海溝[かいこう, kaikou] Tiefseegraben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top