ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海沟

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海沟-, *海沟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海沟[hǎi gōu, ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench, #75,391 [Add to Longdo]
海沟[dà hǎi gōu, ㄉㄚˋ ㄏㄞˇ ㄍㄡ, / ] marine trench [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Laurentian Abyss is seven miles below sea level, deepest place on our planet.[CN] 罗伦提恩海沟有7英里深 地球上最深的地方 Transformers (2007)
The ocean's deepest reach, The Mariana Trench, plummets seven miles down towards the Earth's core.[CN] 世界上最深的海沟是马里亚纳海沟 一直向地心延伸七英里 Deep Blue (2003)
Let this newspaper be the plate that's pulling Japan into that trench.[CN] 这张报纸 就是把日本牵引到海沟里的板块 Nihon chinbotsu (2006)
Ogasawara Trench, Pacific Ocean[CN] 小笠原海沟 太平洋 Godzilla vs. Megaguirus (2000)
Due to mantle convection, the Pacific Ocean plate below the Japan Sea... is accumulating at the border of the upper and lower mantles.[CN] 由于地幔对流 太平洋板块嵌入到日本海沟的地下 形成地幔的上下交错 并在那里聚积 Nihon chinbotsu (2006)
There's a lot of debris spewing up out of the trench.[CN] 连接海沟底部处 有强烈泥石流喷出 Nihon chinbotsu (2006)
This is us, sitting right on the edge of the Cayman Trough.[CN] 我们在这里 凯曼海沟边缘上 The Abyss (1989)
They give out, this whole ship's going right to the bottom.[CN] 管子一断,船会落入海沟 Men of Honor (2000)
They found the entire plane off the coast of Bali, in an ocean trench four miles deep.[CN] 他们在峇里岛附近找到了 整架飞机 在4英哩深的海沟 The Brig (2007)
Investigations with this drill-ship... examine changes in mantle flow in the 'Japan Trench'... which runs parallel to Japan in the Pacific Ocean.[CN] 日本列岛以东 横跨太平洋的日本海沟 因观测到海沟底部的地幔活动异常 国际海洋发展中心的地球号 开始展开钻探调查 Nihon chinbotsu (2006)
On the main island here... once the Fossa Magma formation splits, it'll be all over.[CN] 本州中央部 系鱼川 静冈之间的 海沟型地槽一旦断裂 就意味着一切都完蛋了 Nihon chinbotsu (2006)
We slipped down the channel bank.[CN] 我们滑下了海沟 Men of Honor (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top