ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

海岸线

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海岸线-, *海岸线*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海岸线[hǎi àn xiàn, ㄏㄞˇ ㄢˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] coastline; seaboard; shoreline, #24,248 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
900 miles, through every cop between here and the coast and you laugh it up like a couple of clowns.[CN] 900 英里, 要通过 从这里到海岸线的所有的警察... ...你们却开始欢笑了 像一对小丑一样 Plunder Road (1957)
He told me to get to the Coast and not to attract any attention.[CN] 他告诉我到达海岸线, 尽可能不要引起任何人的注意 The Narrow Margin (1952)
I'll hire a car and cut across to the coast.[CN] 就雇车直穿海岸线 Cape Fear (1962)
All the way to the Coast?[CN] 一直到海岸线? The Narrow Margin (1952)
It rather reminds me of our coastline at home.[CN] 它使我想起我们家的海岸线 Rebecca (1940)
Both rooms are paid for through to the Coast. I'd like a rebate.[CN] 两间房都已付过钱,买到海岸线的 我想退间房 The Narrow Margin (1952)
That lines up right.[CN] 那个海岸线 的确是,没错 The Spirit of St. Louis (1957)
And my baby is the biggest port on the coast.[CN] 而我管辖着海岸线上最大的港口 The Lineup (1958)
It was not far from the coast of Norway, a violent squall.[CN] 离挪威海岸线不远的地方,强烈的风暴 Phaedra (1962)
Then, by train or auto or foot, across the rim of Africa to Casablanca in French Morocco.[CN] 然后搭火车,汽车或走路 没着非洲的海岸线 Casablanca (1942)
What time is the next plane for the coast?[CN] 下一班飞机到海岸线是什么时间? 8: The Prowler (1951)
30 degrees right, coastline.[CN] 右边三十度海岸线 Hawai Middowei daikaikûsen: Taiheiyô no arashi (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top