Search result for

海上花列传

(2 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海上花列传-, *海上花列传*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海上花列传[hǎi shàng huā liè zhuàn, ㄏㄞˇ ㄕㄤˋ ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] The Sing-Song Girls of Shanghai by Han Bangqing 韓邦慶|韩邦庆, long novel of lower life in classical Chinese and Jiangsu vernacular; translated into Putonghua as 海上花 by Iris Chang [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The novel Flowers of Shanghai is very fascinating[CN] 《海上花列传》这个小说实在是太精彩了 I Wish I Knew (2010)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

海上花列 (hǎi shàng huā liè) (chuán)

 


  

 
  • (chuán, ㄔㄨㄢˊ) to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity) [CE-DICT-Simplified]
  • (zhuàn, ㄓㄨㄢˋ) biography [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top