ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浴缸

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浴缸-, *浴缸*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浴缸[yù gāng, ㄩˋ ㄍㄤ, ] bathtub, #19,998 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was anesthetized, after a struggle... then dumped into the tub alive.[CN] 她先被麻醉,在一阵挣扎之后... ... 被活活丢进了浴缸 The Naked City (1948)
You don't mean it. The bathtub girl, huh?[CN] 你不会是说那个死在浴缸里的女郎吧? The Naked City (1948)
My bathtub leaks... my phone's out of order, and I've been robbed.[CN] 这算什么旅馆? 浴缸漏水 Foreign Correspondent (1940)
What you doin' in the bathtub with your wrapper on?[CN] 你穿着家居服站在浴缸里干什么? The Palm Beach Story (1942)
Didn't this woman drown in a bathtub, Doctor?[CN] 这女人不是溺毙在浴缸的吗,医生? The Naked City (1948)
- In the bathtub. - In the bathtub?[CN] 一浴缸里 一浴缸 The Palm Beach Story (1942)
Are you the officer in charge of the bathtub murder?[CN] 你是不是负责调查浴缸谋杀案的警官? The Naked City (1948)
- Delicious. What were you doing in the bathtub?[CN] 一好极了,你在浴缸里干什么? The Palm Beach Story (1942)
- You were standing in the bathtub?[CN] 一你站在浴缸里? The Palm Beach Story (1942)
You know, about six months ago a guy slipped on a cake of soap in his bathtub... and knocked himself cold and was drowned.[CN] 半年前有人 在浴缸被肥皂滑倒 不省人事被淹死 Double Indemnity (1944)
- How much water was there in the tub?[CN] 一浴缸里有多少水? The Palm Beach Story (1942)
Oh, when I came and saw her like that in the tub, I called Mr. Harvey here. He helped me.[CN] 当我来看见她这样躺在浴缸里 我就叫哈维先生来,是他帮我搬的 The Naked City (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top