ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浴盆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浴盆-, *浴盆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浴盆[yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ, ] bathtub, #49,558 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you would like to see it sometime... o, thank you.[CN] 里面还带浴盆 The Punch Bowl (1944)
- A bidet.[CN] - 一个坐浴盆 Rosemary's Baby (1968)
I'm for tubbing him, all right.[CN] 再说也没有浴盆 3 Godfathers (1948)
Degas, The Tub, painted in 1886.[CN] 窦加画于1886年的《浴盆 The Night of the Generals (1967)
Just a shower.[CN] 只有一个淋浴 没有浴盆 可以么? The Norliss Tapes (1973)
Mrs. Talmann... why don't you now leave the window... and come to the basin.[CN] 塔尔曼夫人,您为什么 不离开那扇窗户到浴盆里来? The Draughtsman's Contract (1982)
In the bathroom, it took me more than an hour to get out of the tub without making noise.[CN] 在洗手间里,我... 花了一个多小时 从浴盆里爬起来,而不出声 Diabolique (1955)
A bath tub.[CN] 浴盆把你倒挂著 而你的腿放在外面 Shadow of a Doubt (1943)
You could've let him sleep his whiskey off instead of carrying him to the tub.[CN] 你可以用威士忌把他灌醉 而不是把他拖到浴盆里去 Diabolique (1955)
You can't explain how the poison got in the bottle of bath salts.[CN] 你不能解释为什么毒药进入了 浴盆瓶里 Leave Her to Heaven (1945)
That's right, super boy is not getting out of this tub... until he's as clean as a whistle.[CN] 很对,超级男孩还没走出他的浴盆 除非他清白无罪 The Big Chill (1983)
The sound that you hear are their heels... beating up and down against the tubs.[CN] 你聽到的聲音是他們的腳 拍打在浴盆上的聲音 The Nun's Story (1959)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top