ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

浴盆

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浴盆-, *浴盆*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浴盆[yù pén, ㄩˋ ㄆㄣˊ, ] bathtub, #49,558 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
While he's entering the tub, he notices the bath water rise.[CN] 当他进入浴盆是,注意到洗澡水的上涨. Pi (1998)
Oh, and today, my dad walked in on me and my mom in the tub.[CN] 噢 今天我和我妈在浴盆的时候 我爸爸进来了 The Hot Chick (2002)
Sit down! Back in the tub![CN] 回到浴盆去! Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Then they're gonna come up here and beat the mortal shit out of you with big saps right there in that tub.[CN] 他们就来到这里 用浴盆里的精液 把你的命给夺走了 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Do you remember when we spent those four amazing hours in the hot tub after Winter Formal?[CN] 你记得我们在冬季舞会后 在热水浴盆四小时吗? Legally Blonde (2001)
If you don't mind, I'd like to go back to the hotel... with my little friend here... soak in the tub, and go to bed.[CN] 如果你不介意的话 我想和我可爱的朋友... 回旅馆去 到浴盆里洗个澡,然后上床睡觉 City of Ghosts (2002)
Get back in the tub. Eat some reds and try to calm down.[CN] 回到浴盆去 吃些胺红让自己平静下来 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
You want me to, uh... throw this into the tub when "White Rabbit" peaks, is that it?[CN] 你想让我... 把这个丢到浴盆里去,当它唱到 ""白兔"顶峰时,是不是? Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Well, well, well, I can honestly say... that there is no Broadway ditty... closer to my heart than the one you just heard, "day bidet."[CN] 好了,好了,好了, 我可以诚实地说... 有 没有百老汇小曲... 接近我的心脏比一个 你只是听说过,"一天坐浴盆。" Wet Hot American Summer (2001)
I want you to throw that fuckin' radio... into the tub with me.[CN] 我就想让你把那个收音机... 扔到我的浴盆里来 Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
Never been in such a tub, right?[CN] 从没有在一个这样的浴盆中,是吗? An Adolescent (2001)
bath tub... samavar...[CN] 浴盆... 茶叶... The Day I Became a Woman (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top