ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洞悉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洞悉-, *洞悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洞悉[dòng xī, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧ, ] to clearly understand, #34,370 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then forgive me for not knowing much about the Tung Lin Sect case, but please let them go in peace for Buddha's sake, if not mine.[CN] 那么东林冤狱 许镇抚司你也洞悉内情啊 不看僧面看佛面你就法外施恩吧 A Touch of Zen (1971)
I already knew that, three hours after arriving at Treblinka.[CN] 我在到达特雷布林卡 3小时后 已经洞悉了这一切 Shoah (1985)
I've always been such a good judge of character.[CN] 我向来很能洞悉人心 The House of Luthor (1994)
All evening she kept looking up from her work and looking at me trying to discern something in my face which I forced into an expressionless blank by diligently drawing on my pipe[CN] 我没有对我的侄女说什么 但是女性有至深的直觉 她一整晚都看着自己的活 看着我,试图从我脸上 洞悉什么 Le Silence de la Mer (1949)
With one of them along, we can learn the truth.[CN] 据此我们就能洞悉真相 Kagemusha (1980)
I certainly wish I had your crystal ball, Lieutenant.[CN] 警探我真的很希望能像你洞悉一切 Death Lends a Hand (1971)
She knows I know.[CN] 她也察觉我洞悉她心意 Jerry Maguire (1996)
without ever letting her know I love her.[CN] 却又总不让她洞悉我的爱慕 Fanfan (1993)
Ginger had the hustlers' code.[CN] -金吉儿洞悉玩家们的习性 Casino (1995)
Szell saw the end early.[CN] 没有 蔡洞悉先机 Marathon Man (1976)
"I must know everything... I must penetrate his secrets... I must become Caligari!"[CN] 我一定要知道每件事 我要洞悉他的所有秘密 我要成为卡里加利... The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
And endings, and the wisdom to know the difference.[CN] 至终,还有为能洞悉不同的智慧 干一杯 Episode #2.16 (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top