ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洗碗

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洗碗-, *洗碗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗碗[xǐ wǎn, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ, ] to wash up; to do the dishes, #19,165 [Add to Longdo]
洗碗[xǐ wǎn jī, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄐㄧ, / ] dishwasher, #56,348 [Add to Longdo]
洗碗[xǐ wǎn chí, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄔˊ, ] kitchen sink [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The best washing the dishes.[CN] 最好的洗碗 Champion (1949)
Sink's empty.[CN] 洗碗盆空了 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Now, you wash the dishes.[CN] 你们洗碗 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The men said they'd rather have finger bowls.[CN] 男人说他们宁愿去洗碗 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
I was being punished, so they left me behind to do the dishes.[CN] 我在受罚,她们把我留下洗碗 John and Mary (1969)
I know that you cook breakfast and wash up your own dishes.[CN] 我知道你会做早餐,自己洗碗 John and Mary (1969)
Like the dishes, for example.[CN] 例如洗碗 The Trouble with Harry (1955)
We don't even want you for a cook or a dishwasher.[CN] 我们不请厨师或者洗碗 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
- The dish washer here, please.[CN] - 洗碗机请放这儿 A Quiet Place in the Country (1968)
A mess of greasy pots and pans piled in the sink.[CN] 堆在洗碗槽里一堆油乎乎的盘子和锅具 Sorry, Wrong Number (1948)
Dinner, then dishes, then bed. I don't see how she stands it.[CN] 做晚餐洗碗然后睡觉 我不明白她怎么可以忍受 Shadow of a Doubt (1943)
Rushing home to a hot apartment to listen to the automatic laundry and the electric dishwasher and the garbage disposal and the nagging wife.[CN] 在闷热的家里 听着自动洗衣机 洗碗机 和倒垃圾的声音 还有那些唠叨的妻子 Rear Window (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top