Search result for

注册

(5 entries)
(0.0721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -注册-, *注册*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 注册 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *注册*)
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
域名注册[yù míng zhù cè, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] domain name registration [Add to Longdo]
注册[zhù cè biǎo, ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ ㄅㄧㄠˇ, / ] Windows registry [Add to Longdo]
注册[zhù cè, ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, / ] to register [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top