ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

油画

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -油画-, *油画*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油画[yóu huà, ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] oil painting, #10,904 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And are there any other paintings in the museum with bad spirits in them?[CN] 还有其他的油画有恶魔吗? Ghostbusters II (1989)
- Back room, behind the painting.[CN] -在密室里 油画后面 Police Academy 6: City Under Siege (1989)
I was so inspired by your portrait - that I have decided to become a collector.[CN] 我喜欢上油画 现在变成了收藏家 La Vie de Bohème (1992)
- No. I broke the picture.[CN] -不是,我弄坏油画 All Ladies Do It (1992)
Her hair was the colour of gold in old paintings.[CN] 她头发的颜色就像旧油画中的金色 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
How nice! Did he show you his Ming vases and rare oil paintings?[CN] 真好 他给你看他收藏的明代瓷瓶和珍贵的油画了吗 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
As I explained before we think the spirit of a 1 7th-century Moldavian tyrant is alive and well in a painting at the Manhattan Museum of Art.[CN] 如我先前所言 17世纪摩尔达维亚暴君的灵魂 在曼克顿美术馆的油画里复活 Ghostbusters II (1989)
Otherwise, I'm giving you three to get back in that painting.[CN] 我数到三,你回到油画 Ghostbusters II (1989)
Maybe you're behind this painting.[CN] 也许你躲在油画后面 Hard to Kill (1990)
Damn paintings![CN] 他妈的油画! La Femme Nikita (1990)
She paint with chili sauce[CN] 她用辣椒油画 Thelma & Louise (1991)
Take the carpets and paintings. I'll write you a check.[CN] 把地毯和油画带走,我再给你写张支票 Fresh Bait (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top