ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水龙头

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水龙头-, *水龙头*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水龙头[shuǐ lóng tóu, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] faucet, #20,877 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But the faucet kept dripping.[CN] 但有点小意外 水龙头一直在滴水 The Seven Year Itch (1955)
Get me into that tiled room and then out come the rubber hoses.[CN] 把我关牢房 用水龙头喷我 A Hard Day's Night (1964)
I wouldn't try milking that one. It's only got one tap. (Mooing)[CN] 我不会想给那一头挤奶 它只有一根水龙头 对 我相信那是头公牛 真好玩! Carry On Camping (1969)
I hope they haul you in, turn a fire hose on you like the last time![CN] - 听着,尤尼丝 - 我希望他们把你拖进去用水龙头浇你,和上次一样 A Streetcar Named Desire (1951)
Wash with what? This tap's gone crazy![CN] 洗个死人头,这个水龙头发神经 Chat sup yee ga fong hak (1973)
- Well, I reckon you stand in them little rooms... and water comes down out of that little jigger up there.[CN] -站在小隔间里... 水就会从上面的水龙头流出来 The Grapes of Wrath (1940)
Bang, her head cracks the faucet. Almost perfect crime. Ordinary accident.[CN] 砰, 她的头撞上水龙头, 几乎完美的犯罪,普通的意外 Scandal Sheet (1952)
All the client can afford is a leaky faucet.[CN] 客户给的钱 只能买一个漏水的水龙头 Bullitt (1968)
Oh, the Willard mansion, huh? You know, I read they got gold faucets in every bathroom.[CN] 威拉德大厦吗我知道他们 每间浴室都装有金质水龙头 The Street with No Name (1948)
She slipped in the tub and opened her skull on a faucet.[CN] 她在浴缸里滑倒,脑袋撞开了水龙头 Scandal Sheet (1952)
The handle came off the tap.[CN] 水龙头掉了 The Collector (1965)
-No shower curtain.[CN] 没有淋浴水龙头 Psycho (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top