ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

水货

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -水货-, *水货*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水货[shuǐ huò, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] smuggled goods, #19,347 [Add to Longdo]
水货[èr shuǐ huò, ㄦˋ ㄕㄨㄟˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] used goods; second hand goods [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those necklaces are junk, Sawyer.[CN] 那些项链全是水货,索伊尔 The Long Con (2006)
Just what are you doing on an ox cart, Weasel?[CN] 阿杰,怎么不卖水货赶牛车呀 Eastern Condors (1987)
Well of course![CN] 好说,是水货 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Well of course! Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao (1993)
You owe me commission on $54,000 worth of second-rate, knock-off, gray-market, off-brand, overpriced equipment, you son of a bitch.[CN] 冒牌货、黑市货、水货 订价过高的器材,你这狗杂种 Love & Other Drugs (2010)
At Pak Nai, you pay, and then they bring you over to Macau.[CN] 在白泥有些走私水货到澳门珠海的快艇 SDU: Sex Duties Unit (2013)
However, one of us here is not who he appears to be.[CN] 但是,我们当中有一位是水货 Black Dynamite (2009)
The others are nothing but cheap copies... while the original one is unique.[CN] 这当然是真的 其他都是一文不值的水货 正版是独一无二的 The City of Lost Children (1995)
I meant, like, some stale doughnuts, some coffee.[CN] 我的意思只是,比如说,搞点水货的炸面包圈啊、弄点咖啡什么的 Final Destination 5 (2011)
When did you start running grey imports?[CN] 你现在连水货也干 Vulgaria (2012)
Fuck you, you fucking phony.[CN] 你个水货 Inside Llewyn Davis (2013)
Franchise player. My boy Marbury.[CN] 水货,上啊,我的马布里 He's Just Not That Into You (2009)
Yeah, well, I think you both suck.[CN] 是么? 我觉得你们都是水货 Delta Farce (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top