ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

气候

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -气候-, *气候*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, ] atmosphere, #48,749 [Add to Longdo]
气候[xiǎo qì hòu, ㄒㄧㄠˇ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] microclimate; fig. local situation, #53,802 [Add to Longdo]
全球气候[quán qiú qì hòu, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] global climate [Add to Longdo]
全球气候升温[quán qiú qì hòu shēng wēn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄕㄥ ㄨㄣ, / ] global warming [Add to Longdo]
全球气候变暖[quán qiú qì hòu biàn nuǎn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄅㄧㄢˋ ㄋㄨㄢˇ, / ] global warming [Add to Longdo]
政治气候[zhèng zhì qì hòu, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] political climate [Add to Longdo]
气候学家[qì hòu xué jiā, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] a climatologist [Add to Longdo]
气候暖化[qì hòu nuǎn huà, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] climate warming [Add to Longdo]
气候状况[qì hòu zhuàng kuàng, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] climatic conditions; atmospheric conditions [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Something that'II be strong enough to withstand anything this climate has to offer.[CN] 坚强得足够经得起任何气候打击的品种 Tammy and the Bachelor (1957)
As this star approaches us, the weather will change.[CN] 当这颗星球愈来愈接近时 气候将会产生变化 Rebel Without a Cause (1955)
Maybe it will clear. Now don't start worrying about the weather again.[CN] 一定会是晴天 别再担心气候的事了 The Spirit of St. Louis (1957)
- But it's so windy and dry.[CN] -风很大 气候又干燥 War and Peace (1956)
Is that what you call the climate?[CN] 这就是你叫做气候的? The Night Heaven Fell (1958)
Every July, when the heat became unbearable they would send their wives and children away.[CN] 每年七月,热浪来袭的时候 岛上的气候变得令人难以忍受 他们会把妻儿送去... The Seven Year Itch (1955)
Maybe she does really still love you. Maybe it was the tropical skies.[CN] 也许她真的仍然爱着你 也许只是因为热带气候 Romance on the High Seas (1948)
Yeah. It'd be a nice night to go for a walk, don't you think?[CN] 这种气候最适合散步,对吗? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Pretty frightening thought, especially in this kind of weather.[CN] 这种气候的话是不可能的 The Spirit of St. Louis (1957)
We have the high ideal... but they have the climate.[CN] 我们有崇高的理想 但是他们却有这样的气候 Ninotchka (1939)
It's hard where I'm from, very hard[CN] 我的家乡气候严酷, 非常冷 Le Silence de la Mer (1949)
But now, maybe because of the climate...[CN] 但现在 也许因为气候... ... The Night Heaven Fell (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top