ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

母船

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -母船-, *母船*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
母船[mǔ chuán, ㄇㄨˇ ㄔㄨㄢˊ, ] mother ship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
母船[ぼせん, bosen] (n) depot ship; mother ship [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
DSP pinged two bogeys launching from the alien ship.[JA] 母船から2隻出ました Man of Steel (2013)
20 years ago, when we destroyed the mother ship, we detected a burst in an X-band frequency directed towards deep space.[JA] 20年前、私たちは母船を破壊したときに、 我々はXバンド周波数のバーストを検出しました 深宇宙に向け。 Independence Day: Resurgence (2016)
The ship just split in two. Track one is heading east, track two to the southern hemisphere.[JA] 母船が分離 1つは東 もう1つは南半球に Man of Steel (2013)
When you blew up the mother ship.[JA] あなたは母船を爆破したとき。 Independence Day: Resurgence (2016)
Upon first entering Earth's atmosphere, proceed immediately up the exterior of the mother ship.[CN] 一旦首次进入地球大气层, 必须立刻到达母船身上。 Deep Impact (1998)
I still wouldn't advise leaving him in the orbiter alone for three weeks.[JA] 彼を3週間も母船上に 残しておけない Europa Report (2013)
The mother ship is calling me home![CN] 母船叫我回家! Muppets from Space (1999)
Back in '96, the drilling in Africa stops when we blew up their mother ship.[JA] バック'96で、 我々は彼らの母船を爆破したときに、アフリカでの掘削が停止します。 Independence Day: Resurgence (2016)
We have visual.[CN] 看见母船 Independence Day (1996)
Our last shot is docking with the orbiter... and using its back-up life-support systems.[JA] 母船に移り 生命維持装置を使う他ない Europa Report (2013)
Yeah, I can see that. Topside! Pay out some slack![CN] 母船母船,把缆绳放松点 我们被拖着走了 The Abyss (1989)
And now the mothership is creating millions of video game warriors to destroy your planet.[JA] 既に母船にはこの星を 破壊する為の 数百万の 戦士が乗っている! Pixels (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top