ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

殉教

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殉教-, *殉教*
Japanese-English: EDICT Dictionary
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉教[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
_[JA] 彼は殉教した 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Read, read in the book that I gave you for your wedding, ... with joy they accepted martyrdom, to preserve their virginity.[CN] 读书 读你婚礼时我送给你的书 她们怀着快乐殉教 保持自己的贞洁 Till Marriage Do Us Part (1974)
She was martyred on her wedding day.[CN] 她在结婚那天殉教了。 Successive Slidings of Pleasure (1974)
I don't die a martyr.[JA] 私は殉教者ではない。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
We've given you everything you need to martyr yourself, Khasan.[JA] 私たちはあなたに必要なものすべてを与えました 殉教者、ハサン。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
It's the resting place of the martyrs.[JA] 殉教者の安息の地だ Alt.truth (2017)
Your martyrs may have been on fire, Father, but it was not for the Christian faith.[JA] 殉教者は熱狂的になった 神父 だが キリスト教の 信仰のためではなかった Silence (2016)
And Rome is sacked For what were their relics useful?[CN] 还有千千万万的殉教士也藏于罗马 Augustine of Hippo (1972)
The bodies of thousands of Martyrs are in Rome[CN] 劳伦斯的遗体也安息在罗马 (Lawrence,3世纪殉教士) Augustine of Hippo (1972)
Remember: "Hear, o Queen, splendid gem of the world that belongs to you[CN] 沃鲁西安努斯忘记了 帝国敌视基督教殉教 Augustine of Hippo (1972)
Every great cause has martyrs.[JA] 大義には殉教者だ The Abominable Bride (2016)
I am putting an end to our martyrdom.[CN] 我要结束我们的殉教牺牲 The Trouble with Angels (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
殉教[じゅんきょうしゃ, junkyousha] Maertyrer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top