ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

殆どない

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -殆どない-, *殆どない*
Japanese-English: EDICT Dictionary
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hardly worth discussing.議論する価値は殆どない

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But now we're entering into the realm of science fiction and we don't know any more than a dog who watches the moon.[JA] ここからは SFの領域になります 我々の知識は殆どない 月を見る犬と同程度 Lucy (2014)
Like many people his age, Lou has no cell phone, no email, almost no digital footprint.[JA] ルーは、携帯電話を持ってません メールもなし デジタル形跡も殆どない All In (2013)
Then we have little time to waste.[JA] じゃあ ぐずぐずしてる 時間は殆どない Panopticon (2014)
Being a CEO doesn't leave me a lot of free time.[JA] CEOでいるのは 自由な時間は殆どない Time of Death (2014)
But if the relevant side is taking care of the virus, perhaps our work here is done.[JA] だが 関連した側が ウイルスの世話をするならば 恐らく 我々の ここでの仕事は殆どない Honor Among Thieves (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top