ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歹毒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歹毒-, *歹毒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歹毒[dǎi dú, ㄉㄞˇ ㄉㄨˊ, ] vicious; ruthless; malevolent, #42,963 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You... venomous woman[CN] 你这个... 歹毒的女人 The Banquet (2006)
Cao Cao is truly ruthless[CN] 这曹操实在歹毒 Red Cliff II (2009)
I learned some pretty nasty things in prison.[CN] 我在监狱里学了些 相当歹毒的玩意儿 The Samaritan (2012)
He's such a mean guy.[CN] 这小子可歹毒 The Enigmatic Case (1980)
So you should all you who are vile.[CN] 怕就对了 所有你们这些歹毒的人都该怕我 Apocalypto (2006)
People think you are good, but you're bad and hard-hearted.[CN] 大家以為你是好人,實際上你心腸歹毒 Jane Eyre (2011)
Why your heart so evil?[CN] 干嘛你心肠这样歹毒 Voyage (2013)
A bad joke I must say.[CN] 不得不承认,挺歹毒 Sorte Nula (2004)
How do we trick that vile woman?[CN] 够歹毒 甚是担心 The Face Reader (2013)
You two are a truly malicious couple.[CN] 你们夫妻真歹毒呀! The Midnight After (2014)
You devil! You'll pay for your sins.[CN] 你这个歹毒的家伙 我一定会让你付出代价的 Detective K: Secret of Virtuous Widow (2011)
Brother Luan that's a vicious thing to say[CN] 栾老弟 你这话说的太他妈歹毒了吧 The Taking of Tiger Mountain (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top