ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歯車

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歯車-, *歯車*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
歯車[はぐるま, haguruma] (n ) เฟือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
歯車[はぐるま, haguruma] (n) gear; cog-wheel; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A small gear is missing here.ここの小さな歯車がない。
We were arguing on different planes to the last.最後まで議論の歯車が噛み合わなかった。
The cog-wheels are in gear.歯車がかみ合っている。
Only turning the wheel of time with a rope around your neck.首にロープを巻かれ時の歯車を回している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You are a small cog.[JA] - 貴方は小さな歯車 Look Who's Back (2015)
'I contacted my brother, set the wheels in motion.[JA] 兄に連絡し 一連の歯車を用意させた The Empty Hearse (2014)
I am the great helm. You are a small cog.[JA] 私は大きな弾み車で 貴方は小さな歯車 Look Who's Back (2015)
When it comes to history, the scale is irrelevant.[JA] 一度 歯車が狂えば 規模どころではない Minute by Minute (2014)
You are a very small cog in a very large system.[JA] 非常に大きなシステムの 小さな歯車に過ぎない The Imitation Game (2014)
Gears, get it, Come on, Let's move it![JA] 歯車、のは、それを移動してみましょう、さあ、それを得ます! Kong: Skull Island (2017)
What an ulti! He Cogs![JA] 必殺技の歯車で閉じ込めた! Free to Play (2014)
I turned the wheel.[JA] 歯車を回した。 Solitude (2016)
The gearbox had some grit in it.[JA] 歯車に砂粒が Them (2015)
The wheels of history are turning again, Peter.[JA] 歴史の歯車がまた回ってる ピーター Endgame (2013)
Gears keep spinning on and on.[JA] 歯車はスピンし続けている The Imitation Game (2014)
If only the wheels of justice would turn as smoothly in the case of Nolan Sharp.[JA] ノラン・シャープの事件でも 正義の歯車が スムーズに回ってくれたらいいんだが Corpse De Ballet (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
歯車[はぐるま, haguruma] Zahnrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top