ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

歌德

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歌德-, *歌德*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歌德[Gē dé, ㄍㄜ ㄉㄜˊ, ] Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), German poet and dramatist, #38,513 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Palestrina, Goethe, Cortázar, Rubinstein.[CN] 帕莱斯特里纳 歌德 科塔萨尔 鲁宾斯坦 Succubus (1968)
Did Goethe write that?[CN] 歌德写的? The Naked Kiss (1964)
Two words Goethe and Auchestwiz[CN] 歌德还有奥茨维斯 这个语言中的2个名字 I Was Nineteen (1968)
Beethoven and Goethe were good friends.[CN] 贝多芬和歌德是好朋友 The Naked Kiss (1964)
With Spain, Cervantes and with us, immediately Goethe[CN] 西班牙人,塞凡提斯... ...我们德国人,歌德 Le Silence de la Mer (1949)
Understand now?[CN] 陀思妥耶夫斯基或者歌德 Death by Hanging (1968)
Goethe. De Sade.[CN] 歌德 萨德 Succubus (1968)
Goethe said men believe they mature when they grow old.[CN] 歌德说人们相信他们变老后就成熟了 Check to the Queen (1969)
"Who cannot draw on three thousand years is living from hand to mouth."[CN] "对于三千年的历史,未能了如指掌者尽管一天活过一天,他仍属于茫然无知。" -约翰・沃尔夫冈・冯・歌德 "Who cannot draw on three thousand years is living from hand to mouth." We'll Live Till Monday (1968)
Louis Colledepate and Gustave Battendier.[CN] 路易斯. 歌德帕,奧古斯丁. 派丹迪爾 La Poison (1951)
- Goethe, the poet.[CN] -歌德,诗人来的 The Naked Kiss (1964)
Goethe, Elective Affinities,[CN] 歌德 选择性亲和 Casanova 70 (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top