ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

欢实

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -欢实-, *欢实*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I love the lab.[CN] 我喜欢实验室 Sunset (2010)
It's the truth.[CN] 这是事实,我喜欢实话实说 Shall We Dance (2004)
I know you like solid things. This one's on paper.[CN] 我知道你喜欢实在的证据 这份是文件 Rape: A Modern Perspective (2013)
You know I like experiments,Mr.Brody.Overruled.[CN] 反对无效 Brody先生 你知道我有多喜欢实验的 Doubt (2010)
They think that's worth working for.[CN] 他们觉得值得为此奋斗 但我喜欢实 The Red House (1947)
Dieyi, should I mail this to... ?[CN] 欢实了不是? 蝶衣,这信是寄到? Farewell My Concubine (1993)
Just hope she likes to experiment... you know what I mean?[CN] 希望她喜欢实验 你懂我的意思么? Pink Flamingos (1972)
- Can we just do the lab? - I'd love to! Let's do the lab![CN] 我们该开始做实验了吧 我太喜欢实验了。 Keith (2008)
u two were too happy, too shiny, too nickname-y.Didn't add up.[CN] 你俩太开心 太欢实 太腻味 不对劲啊 Bagpipes (2009)
I much prefer the real thing to virtual reality.[CN] 你说的不错 但是不是这些虚拟的游戏 我更喜欢实质的东西 Cowboy Bebop: The Movie (2001)
Hands-on learner, prone to self-aggrandizement.[CN] 喜欢实践的初学者 想要让自己更强大 The Dark... Whatever (2012)
I like the Disciplinarian better.[CN] 我更喜欢实施纪律者 Gou Gou, the Cat (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top