ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

核子

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -核子-, *核子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核子[hé zi, ㄏㄜˊ ㄗ˙, ] nuclear; nucleus, #54,143 [Add to Longdo]
欧洲核子中心[ōu zhōu hé zi zhōng xīn, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄜˊ ㄗ˙ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] European Organization for Nuclear Research (CERN) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
核子[かくし, kakushi] (n) nucleon [Add to Longdo]
核子構造[かくしこうぞう, kakushikouzou] (n) {physics} nucleon structure [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's a specialist in nuclear fission...[CN] 他是核子分解专家 Goldfinger (1964)
All we know for sure is that two nuclear submarines are missing.[CN] 我们只知道那两艘核子潜艇 失踪了 The Spy Who Loved Me (1977)
I deeply regret my threat to destroy a major city unless they give in, but the nuclear powers, like all bullies, can only be intimidated by force.[CN] 我很遗憾威胁要摧毁主要城市 除非他们屈服 不然也只好如此了 核子威力正如所有的子弹 只有武力才能恫吓它 Diamonds Are Forever (1971)
In '41 the threat to survival which followed an atomic disaster bred rumours that artificial men were being created.[CN] 在核子灾难后 惶恐不安的41年后 传言中的人造人已经面世。 Golem (1980)
Buy gold. - It'll cost you three nuclear warheads.[CN] 但你必须提供三枚核子弹头 给他们二个 Casino Royale (1967)
An international auction, with nuclear supremacy goin' to the highest bidder.[CN] 这是场国际拍卖 出价最高者就能获得 核子霸权地位 Diamonds Are Forever (1971)
- Two atomic weapons, sir. MOS type.[CN] - 两枚核子武器,MOS型 Thunderball (1965)
He's top man in astro and nuclear physics. He knows all about meteors.[CN] 他是太空和核子物理顶尖科学家 他知道所有流星的事 The War of the Worlds (1953)
Reports of another nuclear accident in Red China are as yet unconfirmed.[CN] 另一件发生在中国的 核子意外事件... 则尚未证实 Diamonds Are Forever (1971)
There is still no official explanation of the apparent nuclear accidents in North Dakota and Russia.[CN] 官方对于北达科他州和苏联... 所同时发生的核子意外事件... 仍没有正式的说明 Diamonds Are Forever (1971)
We've lost one of our nuclear submarines.[CN] 我们损失了一艘核子潜艇 The Spy Who Loved Me (1977)
This means the Russians can track our submarines underwater and sink them.[CN] 苏联人可以追踪水中的核子潜艇 并把它击沉 The Spy Who Loved Me (1977)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top