ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

校尉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -校尉-, *校尉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
校尉[xiào wèi, ㄒㄧㄠˋ ㄨㄟˋ, ] military officer, #29,130 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain ![CN] 校尉 Mulan (1998)
There are demons in the general's home.[CN] 你们校尉府里有妖 Painted Skin: The Resurrection (2012)
Your Highness, Huo Xin needs to speak with you.[CN] 武骑校尉霍心 求见公主殿下 Painted Skin: The Resurrection (2012)
-Those boys are no more fit to be soldiers than you are to be Captain.[CN] 那些小兵 跟你这校尉一样逊 Mulan (1998)
Captain, urgent news from the General ![CN] 校尉 将军府来急今 Mulan (1998)
When Chi Fu believes you're ready, you will join us, Captain.[CN] 等赐福的命令 再赶来校尉 Mulan (1998)
General Huo Xin is honoured to see you, Your Highness.[CN] 武骑校尉霍心 参见公主殿下 Painted Skin: The Resurrection (2012)
For what it's worth, I think you're a great captain.[CN] 我觉得 你是了不起的校尉 Mulan (1998)
Your commanding officer just asked you a question.[CN] 校尉在问你话呢 Mulan (1998)
Captain?[CN] 校尉 Mulan (1998)
The general may be your father, but I am the Emperor's counsel.[CN] 客气点 校尉 虽然将军是你父亲 可我是皇上身边的宰相 Mulan (1998)
Captain Li Shang.[CN] 李翔校尉 Mulan (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top