ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

树篱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -树篱-, *树篱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树篱[shù lí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˊ, / ] hedge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well if you're going to work on the hedge, why don't you go?[CN] 哦,如果你们打算去修剪树篱, 还不去? Long Day's Journey Into Night (1962)
Lt was all black. Lt was running behind the hedge...[CN] 它一身黑 在树篱后跑 La bambola di Satana (1969)
I've done all I can do on the hedge[CN] 修剪树篱的事我都做好了, 除非你还想再剪 Long Day's Journey Into Night (1962)
Well, I gotta trim the hedges, and then I got another lawn out on La Cienega.[CN] 我修剪了你的树篱,然后又修剪了另一块 Gods and Monsters (1998)
You've been working on the front hedge![CN] 你在树篱前工作 Long Day's Journey Into Night (1962)
A garden of reassuring order, with clipped hedges and geometric paths, where we stroll with measured steps, side by side, day after day, at arm's length, never closer...[CN] 一个漂亮的花园 修剪过的树篱,平整的小径 我们肩并肩地漫步其中,日复一日, Last Year at Marienbad (1961)
Going down to the hedge.[CN] 正在走下树篱 哪里... Long Day's Journey Into Night (1962)
I saw shrubs, hedges, acacia trees, little paths.[CN] 我看见灌木、树篱、刺槐树和小径 Solaris (1971)
Well, at least we've got a two-speed hedge cutter.[CN] 嗯 至少我们有双速树篱切割机 Time Bandits (1981)
We've been slugging through hedgerow country... half an acre a day and we've got to find a way out.[CN] 我们在树篱地区每天半英亩缓缓前进 我们必须找出突破的方法 Patton (1970)
They started clipping the hedge.[CN] 他们已经开始修剪树篱 Long Day's Journey Into Night (1962)
The action is always over a hedge somewhere else, and it's the decisive thing.[CN] (劳伦斯·杜雷尔) 交火总隔着一堵树篱,在其他地方进行 而那是起决定作用的事情 Remember (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top