ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

标竿

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -标竿-, *标竿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
标竿[biāo gān, ㄅㄧㄠ ㄍㄢ, 竿 / 竿] pole serving as mark or symbol; pole with a trophy hung on i [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're the gold standard.[CN] 世人以我们为标竿 Truth (2015)
Passing the half-mile post, it is red lightning by a length and a quarter.[CN] 通过半哩标竿的是"红色闪电" 领先一又1/4个马身 The Killing (1956)
We needed a touchdown to win.[CN] 我们需要 一个标竿直跑。 Geography Club (2013)
- He didn't finish but I got him between the quarter pole and the half-mile pole.[CN] - 我知道他没有跑完全程 但是我测了它从1/4英里标竿 跑到1/2英里标竿的时间 Racing Stripes (2005)
Passing the half-mile post...[CN] 通过半哩标竿的是 The Killing (1956)
- Fiamma set the standard.[CN] - 还不因为现在菲艾玛成了标竿 Cracks (2009)
So? When you set the standard, we weren't made to suffer.[CN] 你作标竿的时候大家就不用受罚 Cracks (2009)
while discovering, amplifying, and aligning with the signal coming from our true empirical oneness.[CN] 同时发掘和强化并以我们真诚的, 以经验为根据的同一性为标竿 Zeitgeist: Addendum (2008)
Stark Tower is about to become a beacon of self-sustaining clean energy.[CN] 史塔克大厦将成为 可再生清洁能源的标竿 The Avengers (2012)
The Purpose Driven Life.[CN] 标竿人生 Captive (2015)
I've never thought about being anyone's role model.[CN] 我从来就不想要成为谁的标竿 3 A.M. 3D: Part 2 (2014)
Right stake plus 15. Charge three![CN] 右标竿加15度 3号装药 Carentan (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top