ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

柜台

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -柜台-, *柜台*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] sales counter; front desk; bar, #8,247 [Add to Longdo]
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] transfer desk; correspondence desk [Add to Longdo]
登机手续柜台[dēng jī shǒu xù guì tái, ㄉㄥ ㄐㄧ ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, / ] check-in counter [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a big story in this.[CN] 你们当我是傻瓜 抱歉,我们查询柜台得知 但此事件确实可疑 Foreign Correspondent (1940)
No. I was a soda jerker.[CN] 不 我当年在冷饮柜台 Romance on the High Seas (1948)
- She's sensitive.[CN] 看见我坐在柜台后面 像一个普通的办事员一样 她几乎哭了 - 她很敏感 House of Strangers (1949)
- I just stayed in my cage.[CN] - 我就是呆在我的柜台后边 House of Strangers (1949)
The girl all right. Behind the counter.[CN] 就是柜台后面的那个姑娘 The Dark Mirror (1946)
What's the bright boy's name down the counter?[CN] 柜台那边的那个聪明 家伙叫什么名字 The Killers (1946)
That's the girl all right.[CN] 就是那个姑娘 柜台后面的 The Dark Mirror (1946)
Go on, go back to your cage.[CN] 去吧 回到你的柜台 House of Strangers (1949)
When you get here, ask at the cashier's desk... to use the phone.[CN] 来此之后向柜台借电话 Foreign Correspondent (1940)
You go around the other side of the counter.[CN] 你到柜台的另一边去 The Killers (1946)
When I came in this country I was a soda jerker.[CN] 当年我到这国家时我站冷饮柜台 Romance on the High Seas (1948)
"Go back to your cage. "Shut up." "Drive me home." Do this, do that.[CN] '回到你的柜台里去. ' '闭嘴' '开车送我回家''做这个 做那个' House of Strangers (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top