ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某处

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某处-, *某处*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某处[mǒu chù, ㄇㄡˇ ㄔㄨˋ, / ] somewhere [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How come when I climbed into this lifeboat you were the only one in it, all dressed up like you knew you were going someplace?[CN] 为什么当我爬上救生艇时 你正唯一在船上 打扮好似乎知道要去某处似的 我要去某处 Lifeboat (1944)
She's somewhere between here and Miami.[CN] 我女儿在这里和迈阿密之间的某处 It Happened One Night (1934)
I read somewhere about a kind of doctor, a psycho-something.[CN] 我读到某处有种医生 I read somewhere about a kind of doctor, 心理什么的 a psycho -something. This Gun for Hire (1942)
That must come out someplace.[CN] 这一定通向某处 走 That must come out someplace. This Gun for Hire (1942)
He's out there somewhere... in an alley, on a roof... looking for a way out.[CN] 他在外面的某处... 小巷里,房顶上... 想着怎么逃走 Cry of the City (1948)
He's probably hiding out somewhere, scared and shaky.[CN] 他也许躲在某处,颤颤巍巍的 I Wake Up Screaming (1941)
Don't know. An explosion somewhere.[CN] 我不知 某处发生了爆炸 Saboteur (1942)
I know you're here somewhere.[CN] 我知道你在这里某处 I know you're here somewhere. I Married a Witch (1942)
They'll be on the train together someplace.[CN] 他们会在火车上的某处,呆在一起 The Narrow Margin (1952)
Maybe he wouldn't help, but you gotta start somewhere.[CN] 也许他不会帮忙 但总得从某处开始 Dead Reckoning (1947)
When we get there, I put this money in a certain place, and a certain bloke'll come and get it.[CN] When we get there, I put this money in a certain place, 到那里后,我把钱藏到某处 and a certain bloke'll come and get it. Strange Cargo (1940)
It must be in the living room somewhere.[CN] 那一定在起居室的某处 Monsieur Verdoux (1947)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top