ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某国

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某国-, *某国*
Japanese-English: EDICT Dictionary
某国[ぼうこく, boukoku] (n) certain country [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Last month, they arrested the ambassador of...[CN] 上个月,他们逮捕了某国家的大使 The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
"1999: Somewhere in Southeast Asia"[CN] (1999年 东南亚某国 Patlabor 2: The Movie (1993)
STARKe Worldwide Pharmaceuticals.[CN] 某国际药业 Joe Somebody (2001)
Then he wants to get a hold of some international convict with ties to CIA,[CN] 接着他想弄到跟CIA有关的某国际罪犯 Don't Stop the Knight (2009)
He's moving to an unnamed Gulf state.[CN] 他要搬去海湾某国 Fair Game (2010)
Let me see! This is the scar left for killing an officer of the state.[CN] 你看 这是杀掉某国军官时留下的伤疤 Pirates (2014)
He didn't think of himself as an American, he didn't think of himself as British or French or Polish or anything.[CN] 他不把他自己看作是一个美国人, 他不把他自己看作是一个英国人 或法国人或波兰人或任何(某国籍的)人 Morning: June-August 1944 (1974)
Which is a front for certain countries to finance terrorist activities.[CN] 有理由相信这其实是 某国付给他的恐怖活动经费 True Lies (1994)
Just as the Foreign Intelligence division predicted the Puppet Master has begun to break into every terminal on the network.[CN] 某国情报部门通知我们"傀儡师" 已经开始入侵网络的每一个终端 Ghost in the Shell (1995)
If I, Section 9, and a certain country's intelligence agency testify about the false memories.[CN] 有我跟公安九课 再加上某国情报部 证明有虚拟记忆一事就行了 Ghost in the Shell Arise: Border 2 - Ghost Whisper (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
某国[ぼうこく, boukoku] ein_gewisses_Land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top