ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

某些

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -某些-, *某些*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
某些[mǒu xiē, ㄇㄡˇ ㄒㄧㄝ, ] some; certain (things), #1,981 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"You have tried to make him mend his ways, believing he was good, but your hopes have been dashed time and time again."[CN] "你试过那么多次要去改变他 你一直希望和想着,这个男人 身上会有某些好的东西 但是他总是让你失望" The Phantom Carriage (1921)
But some scientists are still more forgetful.[CN] 某些科学家也更加健忘 Baltic Deputy (1937)
Oh, I'm much wiser, though, thanks to several men.[CN] 我看起来更加明智了 多亏了某些男人 One Hour with You (1932)
So we sing the chorus from Atlanta to the sea[CN] 分享著某些女人的晚餐 Gone with the Wind (1939)
Doesn't he?[CN] 他看起来在某些地方和 Carmen 很像 是不是? Bordertown (1935)
- Oh, some past association.[CN] 喔 某些过去经验的联想 The Lady Vanishes (1938)
- I suppose you're right in a way.[CN] -我想某些方面,你是对的 His Girl Friday (1940)
I keep forgetting things.[CN] 我经常忘记某些事情 Baltic Deputy (1937)
You think of jumping into something and giving up a whole career...[CN] 你想想,陷進某些事情裡面 然後放棄終身的事業 Applause (1929)
Like shooting clay pipes at the fair.[CN] 你一开枪... 然后某些家伙尖叫起来 Port of Shadows (1938)
...as a group of well-meaning amateurs. I'm sure there are some of you here who think of us as such.[CN] 某些善意的门外汉竟赠吾等此衔 Foreign Correspondent (1940)
At times we meet people we barely know and may never see again.[CN] 但有时你会遇到某些人 你可能不会再次遇见他 Port of Shadows (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top