ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

极为

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -极为-, *极为*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
极为[jí wéi, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ, / ] extremely; exceedingly, #3,896 [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came halfway around the world to look for something that's important to me.[CN] 我跑了半个地球到这里来找 这个对我来说极为重要的东西 Eight Below (2006)
I cite in particular the effectiveness of Captain Turner, invaluable to us since the Comstock."[CN] 在此特别表彰特纳上尉高效的工作 对康斯托克极为宝贵 Childish Things (2005)
Snubbing the king's favorite, in your position is extremely unwise.[CN] 蔑视国王的宠妾 就你目前处境... 是极为不智的 Marie Antoinette (2006)
The saltwater layer is extremely low in oxygen making it a particularly difficult place for animals to live.[CN] 咸水层的含氧量很低 对动物而言是极为困难的生境 Caves (2006)
"Through the vigilance of our security fellows, the unremitting larceny of these cunning and clannish men is held somewhat in check.[CN] 监管人员极为警惕 惯偷矿工都被彻底检查 Childish Things (2005)
The scientists who study these ice shelves were absolutely astonished when they were looking at these images.[CN] 都极为震惊 由2002年1月31日起... 仅花35天... An Inconvenient Truth (2006)
But it's really 9,400 square feet of leaky tar paper roofs and clotted galvanized plumbing and no foot traffic.[CN] 9400平方英尺的地方 仅用油布封顶 还有很多镀铅的管子 周围交通极为不便 Kaisha (2006)
Meteorite hunting is a pretty small world and, uh, I didn't want anybody to know where I was really going, 'cause I'm looking for something special at Melbourne and the NSF let us keep it off the paperwork.[CN] 我不想让任何人 知道我真正的去向 因为我这次要去墨尔本山 找的东西极为罕见 经过国家科学基金会特批 我们的研究内容暂时不存档 Eight Below (2006)
They started sending these weather balloons up every day and they chose the middle of the Pacific because it was the area that was most remote.[CN] 因那里最远离闹市 他极为重视资料精确性 An Inconvenient Truth (2006)
You've taken me into your life, you've been extremely generous towards me.[CN] 你把我带进了你的生活 你对我一直都极为慷慨 Bernard and Doris (2006)
- He's been amazing. - I'd say we have a better than even chance.[CN] 我认为前景极为乐观 It Girls and Beyond (2005)
- Right now, it gives me great pleasure to introduce all y'aII to the two stars of "Fire Hoes"![CN] 此刻 我极为荣幸地推出 2位明星 即"火锄组合"! Trailer Park Boys: The Movie (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top