ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

来龙去脉

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -来龙去脉-, *来龙去脉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来龙去脉[lái lóng qù mài, ㄌㄞˊ ㄌㄨㄥˊ ㄑㄩˋ ㄇㄞˋ, / ] lit. a mountain is like a dragon, with a connecting pulse throughout (fengshui term); the whys and wherefores (of a case); where sth comes from and where it is going, #29,885 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, you check with the escrow officer in the First National Bank in Baltimore, Maryland, and he'd be happy to tell you exactly where that money come from.[CN] 去向马里兰州巴尔的摩市第一国家银行的 买卖公证处查询就行 他会很乐意告诉你钱的来龙去脉 Cape Fear (1962)
IT'S THE SHOW THAT SHOWS THE INS AND OUTS[CN] 它的显示,显示 来龙去脉 Earth Girls Are Easy (1988)
He/she gives me same as it finishes. I have given you the first work.[CN] 我不管这事的来龙去脉 但是你吃的饭是我给的 The State of Things (1982)
I'll tell them to you later when my heart's got back some sort of rhythm.[CN] 等我心跳稳定以后 我再把来龙去脉告诉你 The V.I.P.s (1963)
Turn it over to the highway patrol.[CN] 交给高速路上的巡逻警察 跟他们交待事情发生的来龙去脉 Deliverance (1972)
I know what happened.[CN] 我知道来龙去脉 A Nightmare on Elm Street (1984)
I'll find out who I am, who I've become. Most of the time, I'm too aware to be sad.[CN] 我会发现自我 找出来龙去脉 Wings of Desire (1987)
I haven't told you the whole truth.[CN] 我还没告诉你来龙去脉呢。 Golem (1980)
Why does it have your byline? It's not discrimination or anything.[CN] 我能告诉乔安和玛丽安 事情的来龙去脉 Scenes from a Marriage (1973)
So he knows more about the original than anyone.[CN] 他远比任何人都清楚 这件事的来龙去脉 2010: The Year We Make Contact (1984)
Please sit down and tell me what happened.[CN] 请坐,给我讲讲事情的来龙去脉 Law of Desire (1987)
The thing is that you haven't seen that. Try to remember how it all happened.[CN] 事情不是你所看到的 仔细想想这件事的来龙去脉 Zerograd (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top